Coronapandemin: vad gör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap?

fredag 24 april 2020

Ewa Wasshem

Tisdag 21 april möttes klubben digitalt för en förläsning från MSB.
Coronapandemin: vad gör Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap? Talare MSBs särskilde rådgivare Svante Werger
 
Omvärldsbevakning. De försöker bedöma omvärlden, även utifrån vad som kan komma att hända härnäst och i nästa steg. Så redan tidigare i vintras, när de upptäckte att denna virusspridning var på gång i Kina började de följa händelsen. De funderade på vad som skulle kunna hända om den kom till Sverige och förbereda för att bl.a. kunna bidra med att samordna informationsinsatser. Nu handlar omvärldsbevakningen mycket om att tillsammans med andra myndigheter försöka se vilka möjliga konsekvenser det får på båda kort och längre sikt, följdverkningar av olika slag, personalbortfall i viktiga verksamheter, störningar av leveranser eller annat som påverkar situationer ytterligare.

Samordning av allt som behöver göras. MSB ser till att alla som kan bidra och alla som har behov av resurser möts, så de kan fördela resurser och samordna åtgärder på bästa möjliga sätt, som resurser till hälso- och sjukvården men även för andra delar av samhället som är i behov av skyddsutrustning t.ex. Även andra typer av specifika problem dyker upp och måste hanteras och många olika samhällsaktörer behöver vara med. Ett exempel är om man får ett stort antal dödsfall. Hur hanterar vi det på bästa sätt från att en person har avlidit till att man löst allt med begravning osv, då det finns många olika hänsyn som måste tas, både praktiska, smittskyddsmässiga men också specifika religiösa frågor som dyker upp från olika trossamfund.

Samordning av information till allmänheten; att se till att myndigheter inte pratar emot varandra, är samstämda och att kommunikationen är så samordnade som möjligt mellan myndigheter, kommuner och regioner. Därför har MSB tagit initiativ till de myndighetsgemensamma pressträffarna. MSB har också uppdraget att ha en samlad webbportal för information till allmänheten; krisinformation.se, där man når alla myndigheter och all information i alla typer av kriser. Nu har de också fått ett särskilt informationsuppdrag; att bidra till att minska smittspridningen och begränsa samhällskonsekvenserna genom informationsinsatser där de samarbetar med myndigheter och annonserar brett i media, även på internet. De samarbetar med andra organisationer för att nå ut till grupper i utanförskapsområden som kan vara svåra att nå då inte alla är vana vid att kunna lita på myndigheter och behöver information på olika språk. De försöker även nå grupper som har en tendens att bete sig på ett riskskapande sätt.

Egna insatser med personal och materiel från MSB, där de stödjer med allt ifrån att stödja Utrikesdepartementet med hemresor av svenskar som befinner sig utomlands till att stödja andra myndigheter med personal kunniga inom kommunikation och stabsarbete t.ex. De stödjer även regioner med enkla byggnader som kan placeras utanför sjukhusen som en första ingång och sluss, för provtagning och sortering av vårdsökande på ett säkrare sätt. Sammanfattningsvis samverkar MSB med andra myndigheter och hjälper till så resurser finns där de behövs mest. Mötet avslutades som vanligt med frågestund.